วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554


ตัวแรก ขนาด 9 นิิ้ว 4000 บาท
                                             ตัวที่สอง ขนาด 9 นิิ้ว 4000 บาท
 
                                           ตัวที่สาม ขนาด 8 นิิ้ว 3800 บาท ตัวที่สี่ ขนาด 8 นิิ้ว 3500 บาท
                                         
                                             ตัวที่ห้า ขนาด 8 นิิ้ว 3500 บาท

                                            ตัวทีหก ขนาด 8 นิิ้ว 3500 บาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น